Welcome to Nhà hàng Ái Huê - Phục vụ các món ăn Trung Hoa

Image

Trà Phổ Nhỉ

18,000 người - 50,000 Bình

5
Liên hệ
Image

Trà Ô Long

18,000 người - 50,000 Bình

5
Liên hệ
Image

Trà Lài

18,000 người - 50,000 Bình

5
Liên hệ
Image

Trà Cúc Bửu

18,000 người - 50,000 Bình

5
Liên hệ
Image

Trà Bông Cúc

18,000 người - 50,000 Bình

5
Liên hệ
Image

Trà Thiết Quan Âm

18,000 người - 50,000 Bình

5
Liên hệ
Image

Trà Long Tỉnh

18,000 người - 50,000 Bình

5
Liên hệ